Rizikové kácení - arboristika

Naše firma se specializuje na rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky, ale i pomocí manipulačních plošin. Působíme po celé ČR. 

Kácíme stromy, které ohrožují zdraví a majetek v důsledku nevhodného stanoviště, nebo stromy jinak poškozené a hrozící pádem. Dále provádíme i zdravotní, bezpečnostní, redukční a symetrizační řezy korun stromů. V rámci konzervačních ošetření provádíme bezpečnostní vazby korun stromů, zakrytí dutin na kmenech stromů a ochranu dřevin na staveništi. 

Zvláštní péči věnujeme památným stromům a VKP. Spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jsme pojištěni proti případným škodám vzniklých při práci!

Při ošetřování dřevin dodržujeme standardy vydané AOPK ČR.

Zakládací řezy

 

Výchovný řez

 

U mladých dřevin. Provádí se cca do 10 - 15 let po výsadbě, méně často po řezu zmlazovacím. Výchovný řez je vhodné opakovat po 2 - 3 letech pro dosažení druhově charakteristického tvaru koruny. Tento druh řezu později volně přechází na některý typ udržovacích řezů.

 

Udržovací řezy

 

Zdravotní řez

Nejběžnější a nejčastěji používaný typ udržovacího řezu. Jedná se o řez komplexní, který je zaměřen na podporu zdravotního stavu a vitality stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnocti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Je opakován v pravidelných intervalech, nejméně alespoň jednou za 8 - 10 let.

Bezpečnostní řez

Je v podstatě minimální variantou zdravotního řezu, účelově zaměřenou na splnění požadavku provozní bezpečnosti stromu. Cílem je odstranit suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené větve, které svým pádem ohrožují majetek osob či újmu na jejich zdraví a životě.

Redukční řezy

Redukční řezy jsou všechny typy řezů, které v různé míře způsobují částečnou či celkovou redukci koruny stromů. Tento řez se týká stromů rostoucích v blízkosti domů, jiných překážek nebo stromů rostoucích pod elektrickým vedením. Odstraňujeme také větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Důležité je pokud možno zachovat přirozený habitus (tvar) stromu.

Speciální řezy

 

Zvláštní skupina řezů, které se využívají ve specifických případech. Nejčastěji jsou využívány řezy tvarovací. Jedná se o řezy jejichž cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a omezení jeho velikosti. Tyto řezy je nutné v pravidelných intervalech opakovat.

  • Hlavový řez
  • Řez na čípek
  • Rekonstrukční řez

¨Přírodě blízký řez¨

Moderní, zatím poměrně kontroverzní, řez především starých stromů, jehož cílem je stabilizace dřeviny a její regenerace. Zkracují se méně vitální a poškozené větve. Na takto zkrácených větvích se napodobují přirozené zlomy (tzv. korunkový řez).Takto ošetřený strom se stává vhodným místem pro jiné organismy (ptáci, hmyz, houby). Jedná se o vyjímečné ošetření používané zejména u památných stromů, nebo jinak významných dřevin.

Rizikové kácení

Kácení na místech, kde není možné strom položit směrovým kácením ze země, z důvodu nedostatku místa (v blízkosti budov, elektrického vedení, plotů, na hřbitovech). Při tomto způsobu kácení rozebíráme strom po částech, které buď odhazujeme, nebo spouštíme po lanech na vhodné místo. Ke každému stromu máme individuální přístup a snažíme se pro Vás najít nejvhodnější způsob.

 

Statické zajištění korun

Provozní bezpečnost stromů se kromě ošetření řezem, zajišťuje instalací bezpečnostních vazeb v koruně. Používá se u stromů s defektním typem větvení či jinak narušené statice stromu. Provádí se z důvodu snížení rizika rozlomení stromu a následnému pádu kosterních větví. Souběžně s instalací vazeb  se provádí redukční řez větví. Bezpečnostní vazby dělíme na dynamické a statické.

Dynamické bezpečnostní vazby

Jsou používány tak aby umožňovaly přirozený výkyv větví, ale omezily jeho rozsah. V případě rozlomení mají za úkol zachytit pád větve. Jedná se o speciální, pro arboristiku vyvinuté, systémy, vyrobené ze syntetických materiálů (PP, PE...).

Statické bezpečnostní vazby

 
Tyto vazby se používají v případech silně narušené statiky stromu. Provádí se způsobem, kdy je vazba předepjatá a neumožňuje koruně prakticky žádný pohyb. Jedná se o podkladnicové vazby s ocelovým lanem, vazby vrtané s táhlem (lanem) nebo kovové obruče. Instalace těchto vazeb do koruny je nákladnější než použití vazby dynamické. Často je využívána u starých a památných stromů.

Konzervační ošetření dutin

 

Cílem je zamezit nebo zpomalit rozpad či rozklad dřeva kmene a kosterních větví. V současnosti se jedná o odstranění odumřelého nebo infikovaného dřeva bez poškození aktivních pletiv a následně zhotovení stříšky. Stříška zabrání zatékání vody a hlavně zapadávání listí. Materiál stříšek je vhodně zvolen na každý strom (epoxydová pryskyřice, šindel).